รางวัลฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2020 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย,"บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.", ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.), Feb 20 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162012201120102007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ,inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ,inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water", Best Poster Award in NIR Related Topics, , ANS2020, Feb 15 2020