รางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2017

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inนายวุฒินันท์ คงทัด,"การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยเเลนด์ 4.0"", , สวก. มอบโดย นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Mar 8 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,"“Eat Me” Natural sugar controlling and antioxidant strip", รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป, ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 13 2017
2017 inดร.ปฐมา จาตกานนท์,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"Cassava starch-based hydrogel as a superdisintegrant in drug tablets", Gold Medal Award, 2017 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest , , 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST2017) , Sep 30 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,inนางสาวลลิตา คชารัตน์,inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์,inนายธนภูมิ มณีบุญ,inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,"Lovastatin Production by Monascus purpures using Lignocellulosic Residues under Solid State Fermentation", การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัล ที่3, , สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), Jun 16 2017