รางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2016

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

8

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 8
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์,"รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2558", , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) , Feb 25 2016
2016 inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป,"บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ ปขมท. ประจำปี 2558", , ปชมท, Feb 25 2016
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด,"การผลิตกระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าว (รางวัล Silver Medal, Special Award in honor of Outstanding Creativity and Innovativeness และ Leading Innovation Award", , เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ, May 25 2016
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด,"โครงการ"Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม" และการนำผลงานขิงนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ"", , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบโดยรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง, Dec 9 2016
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด,"การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่ม่้งเป้าตอบสนองควมต้องการในการพัฒนาประเทศ"", , วช. คอบช. และ สวก. มอบโดยหม่อมหลวงปนัดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, May 25 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด