รางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2015

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

52

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

5

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2015 inนายวุฒินันท์ คงทัด,"Specialty Paper Production from Rice Straws", Invention & Design, NRCT and KIDE, Dec 6 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์,inนายวุฒินันท์ คงทัด,"Optimizing extraction of high quality water hyacinth fiber with chemical and mechanical treatment for textile industry", ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 ครั้งที่ 21 , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย , Mar 9 2015
2015 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,inนางสาวประภัสสร รักถาวร,"KAPIOKU Acne Gel", รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ เจลแต้มสิว คาพีโอกุ , ผลงานทางด้านเศรษฐกิจ, โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2015 (7 Innovation Awards 2015)” , Mar 15 2015
2015 inนายวุฒินันท์ คงทัด,inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์,inนายชัยพร สามพุ่มพวง,"Specialty paper production from rice straws", ได้รับ 3 รางวัล คือ 1.special Award 2.LEADING INNOVATION AWARD 3.SILVER MEDAL, in honer of outstanding creativity and innovativeness of the invention, Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ประเทศแคนาดา , International intellectual Property Network Forum ประเทศมาเลเซีย และประเทศไต้หวัน, Dec 4 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม,"Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energysaved rubber compound", Best Poster Award - First Place, , The International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015), Oct 26 2015