รางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2011

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

3

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2011 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์,inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Extracted sericin from silk waste for film formation.", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม,inนายวุฒินันท์ คงทัด,inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์,"Preparation and Properties of Natural Rubber Filled Coconut Shell and Palm Oil Bunch Fiber Composites", รางวัลระดับดี, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 1 2011