รางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2008

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2008 inดร.รังสิมา ชลคุป,""Silk Waste/Cotton Blended Yarns in Cotton Microspinning: Physical Properties and Fibre Arrangement of Blended Yarn, Chollakup, R., Sinoimeri, A., Osselin, J-F., Frydrych, R. and Drean, J-Y"", Excellent Paper Award Presentation of Research Journal of Textile and Apparel in year 2005, , Hong Kong Institution of Textile and Apparel and Editors of Research Journal of Textile and Apparel, Feb 29 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด