รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ปี 2008

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
Publish Year Conference Award 3
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,inนายวัลลภ โพธิ์สังข์,"ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ", รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทนักวิจัย ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7, สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณูโลก, May 29 2008
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,inนายวัลลภ โพธิ์สังข์,inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ,inนางสาวนิภา เขื่อนควบ,"อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด ", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ประเภทนักวิจัย ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7, สาขาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, May 29 2008
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ,inนายวัลลภ โพธิ์สังข์,"ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี", ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ เรื่อง : ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ในการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2551.ร.ร. อัมริน ลากูน จ.พิษณุโลก, สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพืชวสวนแห่งประเทศไทย, May 30 2008