รางวัลสำนักงานอธิการบดี ปี 2019

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลสำนักงานอธิการบดี

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192010 >>
Publish Year Output Award 1
2019 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์,inนางสาววรารัตน์ หาคำ,"Research and Development of Rubberwood Insulation Board and Para-Rubber Latex", การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาจารย์และนักวิจัย (ด้านปลายน้ำ), , สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย, Jul 15 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>