รางวัลสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.