รางวัลภาควิชาวรรณคดี ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวรรณคดี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201820152012 >>
Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Construction of Identity by the Individual History in Diasporic Filipino Female Writer Marivi Soliven’s The Mango Bride", รางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดีเด่น , กลุ่ม 2 ภาษาและวรรณคดี, การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตรวจสอบได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CEooemRs1-_s7ZYRUg51n3XZWzA37s4k?usp=sharing, Jul 8 2022