รางวัลภาควิชาวรรณคดี ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวรรณคดี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152012 >>
Publish Year Conference Award 3
2018 inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์,inนางสาวจริยา สุพรรณ,"Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot Meri and its Transmission as a Shared Folktale among Countries in South East Asia", รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018
2018 inนางรำไพ ภูวราห์,inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์,inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา,inนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ,"Promoting Participatory CommunityBased Tourism Through the Bicycle Route Development Project in Hua Pa, Phromburi Distric, Sing Buri", บทความวิจัยดีเด่น, , BANIC 2018 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Dec 21 2018
2018 inนางรำไพ ภูวราห์,inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์,inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา,inนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ,"Promoting Participatory CommunityBased Tourism Through the Bicycle Route Development Project in Hua Pa, Phromburi Distric, Sing Buri", รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น, , คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Dec 21 2018