รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2016

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520142013 >>