รางวัลฝ่ายสารสนเทศ ปี 2005

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มรางวัลฝ่ายสารสนเทศ

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>
Publish Year Conference Award 1
2005 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ,inนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน,inนางสาววันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล,"Development of Thai Agricultural Thesaurus", รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548, สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2005