รางวัลฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
Publish Year Conference Award 2
2018 inนางรำไพ ภูวราห์,inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์,inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา,inนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ,"Promoting Participatory CommunityBased Tourism Through the Bicycle Route Development Project in Hua Pa, Phromburi Distric, Sing Buri", บทความวิจัยดีเด่น, , BANIC 2018 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Dec 21 2018
2018 inนางรำไพ ภูวราห์,inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์,inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา,inนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ,"Promoting Participatory CommunityBased Tourism Through the Bicycle Route Development Project in Hua Pa, Phromburi Distric, Sing Buri", รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น, , คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, Dec 21 2018