รางวัลฝ่ายโรงงาน ปี 2018

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลฝ่ายโรงงาน

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182013 >>
Publish Year Output Award 1
2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,inดร.หทัยชนก กันตรง,inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี,inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,inนางสาวศิริพร ตันจอ,inนายวรพล เพ็งพินิจ,"Complementary baby food produced from riceberry, vegetable, fruit and meat", Top Ten Finalist of Rice Plus Award 2018: Innovative Rice Product Contest, Product Concept (with Academic Research Supports): Food Product, กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, May 31 2018