รางวัลฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

12

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

6

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2022 inดร.ดาลัด ศิริวัน,"รางวัลบุคลากรดีเด่นของของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ", นักวิจัยดีเด่น, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, Aug 11 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"คริสปิก้า : เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล", รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award), ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ส่วนเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “E-NNOVATE 2022 Edition: International Innovation Show โดย Innovative Business Solutions (IBS) หน่วยงานเอกชนด้านการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์, Jun 15 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", รางวัลพิเศษ (Special Award), ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ส่วนเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “E-NNOVATE 2022 Edition: International Innovation Show โดย Innovative Business Solutions (IBS) หน่วยงานเอกชนด้านการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์, Jun 15 2022
2022 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"U2T Ladprao @2021: Campaign to reduce organic waste in Ladprao's communities", ใบประกาศเกียรติคุณ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณของม.เกษตร และ ใบประกาศเกียรติคุณของชุมชน 5 แห่ง, การจัดการของเสีย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), Sep 27 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", INEX 2022 Awards ระดับ Gold, , India International Innovation & Invention Expo (INEX 2022), Nov 21 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201420132003 >>