รางวัลฝ่ายวิศวกรรม ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลฝ่ายวิศวกรรม

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>
Publish Year Output Award 1
2017 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ,inนายศิริพงษ์ เทศนา,inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร,inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,"Instant fruit foam", รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 13 2017