รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2016

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

101

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

9

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2016 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ,"บุคลากรดีเด่น ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559", การวิจัย, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 15 2016
2016 inนางอุษาพร ภูคัสมาส,"บุคลากรดีเด่นของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี 2559 ประเภทบุคคล", กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, Dec 26 2016
2016 inนางอุษาพร ภูคัสมาส,"บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ประเภทบุคคล", กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 29 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2016 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ,inนายประมวล ทรายทอง,inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ),"ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากการหมักข้าวไรซ์เบอร์รี่", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ SILVER, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร,inนางสาวศิริพร ตันจอ,"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่", รางวัลชนะเลิศ การประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม, , มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตร์, Jun 28 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง,inนางวีระศรี เมฆตรง,"Organic Acid Extraction from Apricot for Food Industry", โปสเตอร์ดีเด่น, , คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, Apr 19 2016