รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2010

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

25

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

8

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2010 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,"Travel Award for Poster Presentation at 2010 IFT Annual Meeting & Food Expo ", , Texture Technologies Corp., U.S.A., Jul 17 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2010 inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ,inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์,"Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี,inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperature", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร,inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์,"Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inนายประมวล ทรายทอง,"Prevention of bacterial contamination using acetate-tolerant Schizosaccharomyces pombe during bioethanol production from molasses", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (รางวัลประเภทบุคค-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,"Effect of Milling Process on Functional Properties of Legumes", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ปี 2552, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ,"Study of Physical and Chemical Properties of Modified Corn Grit Flour by Extrusion Process", การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 2, อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, Jul 31 2010
2010 inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ,inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร,inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง,"The Development of Healthy Soy Milk Sandwich Spread", การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ดีเด่น อันดับ 1, อุตสาหกรรมเกษตร, การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8, Jul 31 2010