รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2020

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2020 inนางอุษาพร ภูคัสมาส,"บุคลากรดีเด่นของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี 2562 ประเภทบุคคล", กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, Jan 3 2020
2020 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล,"ปขมท ประจำปี 2562 บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาต", รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพดีเด่น , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) , Feb 20 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด