รางวัลภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ปี 2022

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220092006 >>
Publish Year Output Award 1
2022 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์,inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,"ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยงที่คงฤทธิ์สารสำคัญจากเครืองในจระเข้", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบประจำปี 2565, ระดับ Silver ผลงานวิจัยทีสร้างผลกระทบระดับสูง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182015 >>