รางวัลภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2019

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.อมร ซินเทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์,"PRODUCTION NETWORK OF MEAT RABBIT IN THAILAND", Kasetsart University International Conference 2019 (KUVIC2019) Outstanding Poster Presentation Award, https://www.dropbox.com/s/toasktu02fnts1r/scan0001.pdf?dl=0 ไฟล์ประกาศณียบัตร, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 14 2019