รางวัลสำนักงานเลขานุการ ปี 2009

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลสำนักงานเลขานุการ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>
Publish Year Output Award 1
2009 inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์,inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายขจร กอบสันเทียะ,"KU.Veterinary para Rubber Model for Clinical Practice", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009