รางวัลสำนักงานเลขานุการ ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลสำนักงานเลขานุการ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>
Publish Year Output Award 1
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์,inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"สารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ เหา ของโค และกำจัดเห็บ หมัด เหา ไรขี้เรือน เชื้อราก่อโรคผิวหนัง เชื้อราฉวยโอกาสที่ผิวหนัง ของสุนัข แมว", รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008200720062004 >>
Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์,inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of herbal-extracted lotion and organic acid against Malassezia pachydermatitis in vitro", รางวัล ชมเชย การนำเสนอผงานวิจัย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, Feb 1 2008