รางวัลสำนักงานเลขานุการ ปี 2006

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลสำนักงานเลขานุการ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008200720062004 >>
Publish Year Conference Award 1
2006 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์,inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Acaricidal Efficacy of Long Storage of Plant Extracts “KU Natural Extocide?” against Brown Dog Ticks", รางวัลเชมเชย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 43, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2006