รางวัลสำนักงานเลขานุการ ปี 2004

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

1

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มรางวัลสำนักงานเลขานุการ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008200720062004 >>
Publish Year Conference Award 1
2004 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์,inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Efficacy of KU Natural Acaricide against the Brown Dog Ticks", รางวัลผลงานวิจัยดี การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 ปี 2546 , สาขาสัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 30 2004