รางวัลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2010

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162010 >>
Publish Year Conference Award 1
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์,inนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์,"Effectiveness of Research Based Instruction Integrated with Storyline Instruction Toward the Graduate Students’ Learning Outcome on Research", รางวัลชมเชย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010