รางวัลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>
Publish Year Honor Award 2
2009 inดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inนางสาวสุมาลี เกษรวนิชวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162010 >>