รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์,inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์,inนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์,inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์,inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์,"The Study of Educational Management Condition of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 7 2011