รางวัลภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2020

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2020 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (KU Research Award) ปี 2561 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ปี 2561", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201320122011 >>