รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2019

65

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์,"รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards", Engineering & Multidisciplinary Technology, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกรอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier, Jan 9 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด


แสดงความคิดเห็น

(0)