รางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2019

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวัสดุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2019 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ระบบวัดแยกประจุพื้นผิววัสดุระดับโมโนเลเยอร์สำหรับงานวิจัยโฟโตแคทตะไลติกและโซลาร์เซลล์", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น , วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สำนักงานวิจัยแห่งชาติ, Nov 15 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720152009 >>