รางวัลภาควิชาสัตววิทยา ปี 2018

44

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสัตววิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2018 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,"Establishment of New Cell Lines from Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The Best Presentation, , Hong Kong Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (HKCBEES), Mar 29 2018
2018 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์,inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์,"Parasites in Scallop (Mimachlamys nobilis) in the Samaesarn Island, Chonburi Province", รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560, โรคสัตว์น้ำ, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Sep 21 2018