รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2019

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์,"รางวัล TWAS สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์", สาขาชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Feb 2 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด