รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2018

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>
Publish Year Conference Award 1
2018 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์,inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์,"Parasites in Scallop (Mimachlamys nobilis) in the Samaesarn Island, Chonburi Province", รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560, โรคสัตว์น้ำ, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Sep 21 2018