รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2014

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม(Outstanding Publication Awards)", , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2014
2014 inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ", ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และเป็น co-author รางวัลผลงานละ 3,000 บาท, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2014
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์,"Best Poster Awards", , The 3rd Asia-Oceania Algae Innovation Summit (2014), Nov 19 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด