รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2013

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

3

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>