รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2012

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2012 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์,inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์,"Amycolatopsis samaneae sp. nov., isolated from roots of Samanea saman (Jacq.) Merr.", รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555 (ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI), , คณะวิทยาศาสตร์ มก, Mar 9 2012

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>