รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2011

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

3

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2011 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์,"SARC Distinguished Scientist Award-2011", Genetics, Scientific and Applied Research Center (SARC), Meerut, India, Sep 14 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2011 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์,"“สยามบูลฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลก", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554(รางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเด่น), ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2011
2011 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์,inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์,"Saccharopolyspora phatthalungensis sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Hevea brasiliensis", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>