รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2010

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2010 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์,inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์,"Pseudonocardia acaciae sp nov., isolated from roots of Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์,"Dendrobium Orchids Resist to virus", ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553 (ระดับดี), สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ , Feb 2 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>