รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2008

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2008 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์,"The Prime Minister’s Initiative for International Education 2 (PMI2) Connect-Research Co-operation Award", , British Council, UK, Jul 1 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2008 inดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์,"ลำดับไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas) และความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม", INVENTOR AWARD ในนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551, รางวัลระดับดีเด่น , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>
Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์,inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์,"Structure Analysis of Bombyx mori alpha-amylase Gene from a Thai Silkworm Strain", รางวัลดีเด่นอันดับ 1, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 22 2008