รางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์ ปี 2007

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพันธุศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2007 inดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์,"The Complete Mitochondrial DNA Sequence of the Mekong Giant Catgish (Pangasianodongigas) and the Phylogenetic Relationships Among Siluriformes", รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2550 (รางวัลชมเชย) , เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 10 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820142008 >>