รางวัลภาควิชาพฤกษศาสตร์ ปี 2019

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพฤกษศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ", , คณะวิทยาศาสตร์, Mar 9 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2019 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์,inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ความหลากหลาย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล Trentepohlia และการสะสมรงควัตถุในชนิดเด่นจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จงหวัดเชียงใหม่", รางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย, , ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย, Mar 22 2019
2019 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์,inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ,inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์,"กายวิภาคศาสตร์ของดอก ผลและเส้นใยนุ่น (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.)", รางวัลที่ 3 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคนิทัศน์ , , ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภื, Jun 15 2019

แสดงความคิดเห็น

(0)