รางวัลภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ปี 2019

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015201420122008 >>
Publish Year Output Award 1
2019 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์,inนางสาววรารัตน์ หาคำ,"Research and Development of Rubberwood Insulation Board and Para-Rubber Latex", การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาจารย์และนักวิจัย (ด้านปลายน้ำ), , สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย, Jul 15 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192017 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์,"Improvement of Adsorption Properties of Charcoal from Coconut Shells Using Multistep Carbonization", รางวัลอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (อายุมากกว่า 40 ปี), , การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562 (กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยกรชายฝั่งฯ องค์การอุตสาหรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์), Aug 21 2019