รางวัลสำนักงานเลขานุการ ปี 2011

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลสำนักงานเลขานุการ

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>
Publish Year Conference Award 1
2011 inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์,inดร.รงรอง หอมหวล,inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์,inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์,inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส,"Production of Etlingera punicea (Roxb.) R.M.Smith plantlets though tissue culture techniques", ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ , สาขา สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 20 2011