รางวัลคณะประมง บางเขน ปี 2020

53

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะประมง บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Enzyme Concentration and Hydrolysis Time on Degree of Hydrolysis and Antioxidative Activities of Protein Hydrolysate from Tuna Cooking Juice", รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น รางวัลที่3, สาขาประมง, คณะกรรมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 สาขาประมง ม.เกษตรศาสตร์, Feb 7 2020