รางวัลภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2013

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142013 >>
Publish Year Conference Award 1
2013 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์,"Managing Sustainable Pomelo Orchards Based on Empirical Evidences of Thai local Intellect, Mr. Somsong Sangtawan", การนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเยี่ยม, สาขาอื่นๆ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Aug 2 2013