รางวัลภาควิชาสัตวบาล ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสัตวบาล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201020092008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์,inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์,"Nutritional Evaluation of Spent Mushroom Substrate from Pleurotus ostreatus and P. citrinopileatus as Roughage for Meat Goats", รางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์สวยงาม, , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 7 2020