รางวัลภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162012 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inนายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์,"Study on Rainfall Behavior in Soil Layers Affecting Soil Erosion of the Soil Embankment", รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม, , สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, Jul 31 2020