รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

3

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2015 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลดีเด่น ด้านโปสเตอร์", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 15 2015
2015 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ", , สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, Nov 26 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Appropriate quantity of Asian tiger mosquito, Aedes albopictus, for mass rearing of giant mosquito, Toxorhynchites splendens, as supportive method of Chikungunya control", รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , Dec 9 2015