รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2013

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2013 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"รางวัลเชิดชูเกียรติ ปราชญ์วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์,"รางวัล นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์,"อาจารย์ดีเด่นสายวิชาการ ", ด้านการเรียนการสอน รุ่นอายุต่ำกว่า 40 ปี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 25 2013
2013 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023202020112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด